Sisältö

Käyttämällä RSS260 RFID-turvatunnistinta voit jättää turvareleen pois

Schmersalin uusilla RSS260 turvatunnistimien versioilla (F0 & F1 & Q) voidaan nyt valvoa ulkopuolisia laitteita (EDM, External Device Monitoring) ja näin korvata turvarele. Lisäksi uudet versiot mahdollistavat hätäseispainikkeiden kytkemisen sarjaan RSS260 turvatunnistimien kanssa PL e suoritustasoisesti.

 

Takaisinkytkentäpiirin valvonta

F0- ja F1-versioissa RSS260 turvatunnistin suorittaa itse oven/luukun tunnistuksen lisäksi myös turvapiirin valvonnan. Tämä tapahtuu valvomalla takaisinkytkentäpiiriä turvalähtöjen avulla. Takaisinkytkentäpiiri muodostuu sarjaan kytketyistä kontaktoreiden/releiden NC-koskettimista ja kuittauspainikeesta.
”Ready for operation”-tilassa RSS260 F0 ja F1 käyttää testipulsseja valvoakseen NC-kontaktien ja kuittauspainikkeen kiinnioloa kun turvalähdöt eivät ole aktivoituneet. Turvalähdöt Y1 ja Y2 voivat kytkeytyä päälle vain mikäli ”cross-circuit” on tunnistettu tällä tavalla.
Turvalähtöjen kytkeydyttyä päälle takaisinkytkentäpiirin tulisi olla avoinna. Mikäli tällöin turvalädöissä tunnistetaan oikosulku, tulee virhe joka johtaa turvalähtöjen alasajoon 30 minuutin kuluessa.
Ohjattavien kontaktoreiden kelan virrankulutus voi olla maksimissaan 250 mA (24 VDC).

RSS260 F0 ulkopuolisen laitteen valvonta automaattikuittauksella

Kun turvatunnistin suorittaa vaikuttajan tunnistuksen ja takaisinkytkentäpiiri on kunnossa, turvatunnistin resetoituu automaattisesti ja turvalähöt aktivoituvat.

Lisäksi ”Enable”-painike voidaan kytkeä takaisinkytkentäpiiriin. Koska painikkeessa ei ole reunantunnistusta, tapahtuu kuittaus kun painiketta painetaan.

Mikäli RSS260 F0 tunnistin on kytketty sarjaan, tulee sen olla ensimmäisenä kuten oheisessa kuvassa.

RSS260 F1 ulkopuolisen laitteen valvonta käsikuittauksella

Mikäli käytetään RSS260 F1-mallia, tarvitaan reset-painike, jossa valvotaan laskevaa reunaa. Tällöin kuittaus tapahtuu vasta kun painike vapautetaan.

Tätä kuittaustapaa tulee käyttää kun henkilö voi mennä suojatulle alueelle ja sulkea oven.

Suojattu alue on suunniteltava siten, että sen turvapiirin kuittaus voidaa suorittaa yhdellä painikkeella.

RSS260 Q hätäseis-painikkeen valvonta

Turvatunnistin valvoo ketjutettua hätäseis-painiketta turvalähtöjen avulla. RSS260 Q tunnistimella valvotaan turvapiirin koskettimien samanaikaisuutta.

Vikatapauksessa, vian poiston jälkeen, täytyy suorittaa”Error”-kuittaus, jotta turvalähdöt sadaan taas aktivoitua.
Tässä versiossa ei ole takaisinkytkentä valvontaa ja laitteiston uudelleenkäynnistys tulee tehdä erillisellä ohjauskomennolla. 
 

RSS260 F1 & Q yhdistetyt toiminnat (ulkopuolisen laitteen valvonta käsikuittauksella & hätäseis-painikkeen valvonta)

Turvatunnistin valvoo suoraan kontaktoria tai relettä. Takaisinkytkentäpiirin lisäksi F1-toiminto valvoo reset-painikkeen laskevaa reunaa. Q-toiminnolla valvotaan tunnistimen kanssa sarjaan kytkettyjä hätäseispainikkeita. Toiminto vaatii erillisen ”Error reset”-painikkeen.

Kontekstisarake