Sisältö

Lukitus on osa koneturvallisuutta

Alle olemme olemme avuksesi lisää tietoa vaaraa aiheuttavien koneiden suojusten erilaissta lukitusratkaisuista.

Tässä linkki päivitettyyn koneturva-iskuun.

 

Kiinteät ja avattavat suojukset

Kiinteä suojus

Kiinteä suoja on nimensä mukaan kiinteä eikä sitä ole tarkoitettu poistettavaksi kuin korkeintaan isomman huollon tai korjauksen aikana. Se on kiinnitetty sellaisella tavalla (esim. ruuveilla, muttereilla, hitsaamalla), että se voidaan avata tai poistaa vain käyttämällä työkaluja tai rikkomalla kiinnitystapa. Sen pitäisi olla rakenteeltaan sellainen, ettei se pysy paikoillaan ilman kiinnittimiä. Kun on ennakoitavissa, että kiinteä suojus tullaan irrottamaan esim. kunnossapidon vuoksi, kiinnittimien on jäätävä kiinni suojukseen tai koneeseen.
 

Avattava suojus:

Toimintaan kytketty avattava suojus voidaan avata ilman työkaluja. Avattavien suojuksien on mahdollisuuksien mukaan oltava kiinnitetyt koneeseen tai kiinteisiin rakenteisiin esim. saranoilla tai johteilla. Toimintaan kytkentälaitteena käytetään turvatunnistimia tai lukkoja.

 

Milloin suojuksien lukitus vaaditaan?

Suojuksen lukintatoiminto vaaditaan suojuksen pitämiseksi lukittuna niin kauan, kun koneen vaaralliset toiminnot tapahtuvat. Suojuksen lukitsemiseen tarkoitetun lukitsevan osan (esim. tapin) on toimittava periaatteella ”jousella kiinni ja ulkoisella teholla auki” tai ”ulkoisella teholla kiinni ja ulkoisella teholla auki” ellei riskien arvioinnin tulos osoita, että nämä vaihtoehdot eivät ole sopivia. Jos erityistapauksessa käytetään muita järjestelmiä, niillä on saatava aikaan vastaava turvallisuustaso.

Edellä kuvattuja vaatimuksia sovelletaan, kun suojuksen lukintatoimintoa käytetään henkilöiden suojaamiseen. Vaatimuksia ei sovelleta, kun suojuksen lukintatoimintoa käytetään pelkästään tuotantoprosessin suojaamiseksi.

HUOM. Kun tehon häviäminen johtaa lukitsevan osan avautumiseen, koneen pysähtymisaika pitenee usein huomattavasti ja vaarakohtaan pääseminen voi olla mahdollista ennen kuin liikkeet ovat pysähtyneet (tai muut vaarat poistuneet).

 

Mekaanisia lukitusvaihtoehtoja on runsaasti, niin kuin myös valvontatoimintoja

Toimintaan kytketyn suojuksen lukitseva mekaaninen osa (esim. tappi) voi olla

— jousella (tai vastaavalla) lukittava ja ulkoisella teholla avattava

— ulkoisella teholla lukittava ja jousella (tai vastaavalla) avattava

— ulkoisella teholla lukittava ja avattava
 

Henkilöturvakäytössä mekaanisessa lukinnassa on käytettävä muotoon perustuvan välittömän mekaanisen vaikutuksen periaatetta. Lukinta ei saa olla vain kitkan tai voiman varassa.

Henkilöturvakäytössä lukitsevan osan lukinta-asentoa on valvottava Standardin EN ISO 14119 vaatimusten mukaisesti. Koneen vaarallisten toimintojen on oltava mahdollisia vain, kun valvonta havaitsee suojuksen olevan suljettu ja lukitsevan osan olevan lukinta-asennossa. Lukinnan lähtösignaali on osa toimintaan kytkentälaitteen lähtöjärjestelmää ja sen on oltava yhteensopiva standardin ISO 13849-1 tai IEC 62061 mukaisesti suunnitellun ohjausjärjestelmän kanssa.

 

Suojuksen lukinnan muut mahdolliset vapauttamistavat

Sovelluksesta riippuen suojuksen lukinnan täydentävät vapautusmenetelmät voivat olla tarpeen.

Lukinnan täydentävät vapautusmenetelmät määräytyvät C-tyypin standardeista tai riskin arvioinnin perusteella. HUOM. Kun jotain seuraavassa kuvattavaa vapautusmenetelmään käytetään, seurauksena voi olla normaalia huomattavasi pidempi pysähtymisaika ja tämä olisi otettava huomioon riskien arvioinnissa.

Lukinnan täyentävät vapautusmenetelmät ovat seuraavat:

 

Suojuksen lukinnan hätävapautus (Emergency release)


Mahdollisuus vapauttaa suojuksen lukinta hätätilanteessa käsin ilman apuvälineitä suojuksilla ja turvalaitteilla suojatun alueen ulkopuolelta. Lukinnan vapautuksen on oltava käsin käytettävä ja sen on vaikutettava suoraan lukintamekanismiin.

Huom. 1 Suojuksen lukinnan hätävapautus voi olla tarpeen esimerkiksi loukkuun jääneiden henkilöiden vapauttamiseksi tai tulipalon sammuttamiseksi.
 

Suojuksen lukinnan lisävapautus (Auxialiary release / Manual release)

Mahdollisuus suojuksilla suojatun alueen ulkopuolelta tehtävä tarkoituksellisen suojuksen lukinnan avaaminen poikkeuksellisisssa tapauksissa esimerkiksi silloin, kun lukinta on ulkoisella teholla avattava ja tehonsyöttö menetetään eikä suojuksen lukinnassa ole hätävapautustoimintoa. Avaamisen on oltava mahdollista vain työkalua tai avainta käyttämällä. Lisävapautuksen on oltava suojattu esim. sinetillä tai kannella.

Huom. 1 Suojuksen lukinnan lisävapautus ei sovellu suojuksen lukinnan hätävapautukseen eikä ulospääsyvapautukseen.

 

Suojuksen lukinnan ulospääsyvapautus (Escape release / Emergency exit)

Mahdollisuus vapauttaa suojuksen lukinta alueelta poistumiseksi käsin ilman apuvälineitä suojuksilla ja turvalaitteilla suojatun alueen sisäpuolelta. Lukinnan vapautuksen on oltava käsin käytettävä ja sen on vaikutettava suoraan lukintamekanismiin.

 

Eräitä oleellisia suojausta koskevia standardeja:

EN ISO 12100:2010 Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen
EN ISO 14120:2015 Koneturvallisuus. Suojukset. Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet
EN ISO 13857:2008 Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille
EN ISO 13855:2010 Koneturvallisuus. Suojausteknisten laitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet
EN ISO 14119:2013 Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta
EN ISO 13849-1:2015 Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet

Kontekstisarake